Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за Gevanel и искаме процесът по обработка на

Вашите данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. 
    Кой носи отговорност за личните Ви данни ?
Талиа -Н ЕООД с рег.номер по ДДС -BG201805072 с търговска марка Gevanel
е администратор на личните данни , които ни предоставяте и носи отговорност за тях,
съгласно закона за защита на лечни данни.
    Защо използваме Вашите лични данни ?
Ще използваме Вашите лични данни , за да управляваме Вашите поръчки.
    Какви лични данни обработваме ?
/информация за контакт като име , адрес , имейл , телефоннен номер/
/информация за плащане и история на плащане/
/информация за поръчки/
   Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните , които се препращат на трети страни ,се използват само за
предоставяне на горепосочените услуги.
   Какви са Вашите права?
- достъп до личните Ви данни 
- коригиране/ ако данните са неточни /
-изтриване на данни
-възражения срещу обработването на личните данни
-жалба до надзорен орган
При изпращане на поръчка и съгласие с "Общите условия "се счита, че Вие попълвате следната 
декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ  за съгласие за обработка на лични данни от търговец , производител , куриер
 Аз давам съгласието си личните ми данни , събирани и обработвани от Талиа -Н ЕООД във връзка с
моя онлайн поръчка да бъдат предоставени на дружества , които извършват доставси на стоки 
с цел обработка и изпълнение на поръчка.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данни , както и с последиците им.
Запознат/а съм , че имам право на достъп , на коригиране и залечаване на събраните данни.